SEKOLAH BERKESAN

Pengenalan

Sebagaimana yang kita tahu sekolah berkesan merupakan sesuatu yang menjadi hasrat banyak pentadbir sekolah dan juga masyarakat. Kebanyakan isu sekolah berkesan adalah mengaitkan sekolah dengan pencapaian akademik. Ia adalah kerana di negara kita Malaysia kini, sekolah berkesan banyak diukur melalui pencapaian peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.

Adakah sekolah berkesan hanya berkaitan dengan pencapaian akademik sahaja? Dialog di atas secara langsung menunjukkan bahawa keberkesanan sekolah diukur dari segi pencapaian akademik. Pada hakikatnya sesebuah sekolah berkesan bukan sahaja diukur dari segi fungsinya sebagai memberi pendidikan kepada murid-murid tetapi juga ia meliputi berbagai-bagai aspek. Sekolah bukan semata-mata diujudkan untuk tujuan akademik bahkan ia juga membentuk disiplin,sahsiah,kepimpinan dan sebagainya.

Usaha-usaha mencapai matlamat sekolah berkesan dapat dilihat melalui gagasan-gagasan seperti mewujudkan sekolah berkesan, Sekolah Bestarai, Sekolah Wawasan, sekolah Harapan, Sekolah Contih dan sebagainya.

Definasi Sekolah Berkesan

Secara literal, Kamus Dewan mentakrifkan terminology sekolah tempat untuk belajar dan mengajar. Manakala perkataan kesan ditakrifkan sebagai tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu.

Pengertian Sekolah Berkesan Mengikut Persepsi Yang Berbeza
Pengertian sekolah berkesan berbeza-beza kerana berbagai-bagai pihak mempunyai persepsi yang berbeza terhadap apa yang mereka kehendaki daripada sekolah. Oleh kerana itu Stoll dan Fink (1996) menegaskan bahawa untuk memberi definasi kepada keberkesanan, kita perlu memilih antara nilai yang berbeza-beza.

Kajian-kajian sekolah berkesan secara khusus mendefinasikan keberkesanan sekolah melalui pembolehubah yang dianggap penting dan digunakan untuk mengukur keberkesanan sekolah. Secara umum terdapat dua criteria yang digunakan oleh para pengkaji untuk mengukur keberkesanan iaitu, 'outcome' atau 'output' dan proses.

Levine dan Lezotte(1990) melihat sekolah berkesan dari segi hasil yang dikehendaki(outcome). Edmonds (1979) mendefinasikan keberkesanan bukan sahaja dari segi kualiti hasil tetapi juga dari kesaksamaan(equity). Mengikut beliau keberkesanan sekolah diukur berdasarkan kejayaannya meningkatkan penguasaan akademik kanak-kanak kurang beruntung sehinggakan kadar bilangan anak-anak kurang beruntung yang menguasai akademik yang sama seperti bilangan anak-anak kelas menengah yang menguasainya.

Rowan(1983) pula menyarankan empat cara mengenal pasti sekolah berkesan;

1. Menentukan kriteria yang khusus seperti peratus pelajar yang mencapai lebih daripada median kebangsaan.
2. Analisis tren yang menunjukkan skor dalam gred yang tertentu telah meningkatkan dari semasa ke sekolah.
3. Skor yang meningkat bagi sesuatu kohort.
4. Pencapaian sekolah berbanding dengan latar belakang pelajarnya.

Menurut Sergiovanni(1987) juga mendefinasikan sekolah berkesan berasaskan peningkatan sekolah. Beliau menyenaraikan lapan kriteria untuk mengukur keberkesanan seperti berikut:

1. Peningkatan skor ujian.
2. Penigkatan dalam kehadiran.
3. Pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah
4. Pertambahan peruntukan masa untuk mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris, Sains dan sejarah.
5. Penglibatan komuniti dan ibu bapa.
6. Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.
7. Ganjaran dan pengiktirafan bagi pelajar dan guru.
8. Sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa.

Pengertian sekolah berkesan menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dicerminkan melalui berbagai-bagai anugerah yang diberi kepada sekolah pada peringkat negeri dan juga pada peringkat kebangsaan.

Dalam konteks negara Malaysia, pengertian sekolah berkesan mestilah berlandaskan aspirasi yang termaktub dalam FPN, dan dalam Wawasan 2020. Kriteria yang digunakan adalah seperti berikut:

1. Konsep kesaksamaam dipraktikkan sepenuhnya. Ini bermakna pelajar kurang beruntung diberi peluang meningkat dalam semua aspek perkembangan melalui program pengayaan bagi mereka.
2. Negara kita mempunyai rakyat berbilang kaum. Sekolah yang berkesan secara sengaja memupuk perpaduan melalui kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran, amalan-amalan yang menggalakkan rasa hormat menghormati dan kerjasama antara satu dengan yang lain.
3. Jika terdapat kanak-kanak istimewa di sekolah, kebajikan dan perkembangan mereka yang seimbang dan interaksi sosial mereka dengan pelajar lain di sekolah perlu diberi perhatian.
4. Sekolah memainkan peranan yang berkesan dalam melibatkan ibu bapa, bukan hanya melalui PIBG tetapi juga melalui usaha bersendirian dan berkelompok yang melibatkan guru,pelajar,ibu bapa, komuniti dan pengetua. Sekolah yang berkesan terbuka kepada cadangan dan bantuan rakan kongsinya.
5. Sekolah tidak lagi mengamalkan amalan yang membeza-beza dan melabel pelajar.
6. Sekolah benar-benar mengamalkan konsep sekolah penyayang, iaitu guru mengambil berat tentang keperluan semua pelajar dan melibatkan mereka dalam hal-hal yang berkaitan kepentingan mereka sendiri.
7. Sekolah menjalankan program pembaikan sekolah mengikut keperluannya dan wawasan warganya, mengikut acuannya sendiri.
8. Sekolah yang guru-gurunya tidak berasa tertekan, malah seronok membantu menjayakannya.
9. Sekolah yang menggalakkan muridnya menjadi kreatif, berfikiran kritikal, penyayang, mengikut ajaran agama dan mempunyai kesedaran sivik dan tinggi.
10. Sekolah yang menggalakkan budaya belajar bagi semua warganya, termasuk guru dan ibu bapa.

Ciri-Ciri Sekolah Berkesan


Kajian-kajian tentang keberkesanan sesebuah sekolah banyak dilakukan di negara-negara Barat terutama Amerika Syarikat. Dalam 'Projek Kajian Keberkesanan Sekolah Connecticut" (shoemaker,1982),gauthier(1982) dan Villanova(1984) telah merumuskan beberapa ciri sekolah yang berkesan iaitu;

1. Persekitaran sekolah yang selamat.
2. Misi sekolah jelas dan kakitangan mempunyai tanggungjawab bersama.
3. Hubungan sekolah dengan inu bapa yang bersifat positif.
4. Pelajar ada hasrat meningkatkan pencapaian akademik melalui kemudahan pengajaran yang ada. Mementingkan penggunaan masa.
5. Guru-guru menaruh harapan yang tinggi supaya semua pelajar mempunyai kemahiran asas yang cukup.
6. Guru mempunyai daya kepimpinan dalam pengajaran.


Manakala Purkey dan Smith(1983), membuat satu kajian secara literature, dan mendapati 13 ciri sekolah berkesan. Purkey dan smith telah membahagikan 13 ini kepada dua struktur, antaranya strutur pertama terdapat sembilan cirri sekolah yang berkaitan dengan strutur organisasi , dan strutur kedua terdiri daripada empat cirri yang berkaitan dengan pembolehubah proses, yang berhubungkait pula dengan budaya dan iklim sesebuah sekolah.

Purkey dan Smith melihat strutur organisasi adalah:

1. Penekanan kepada pengurusan dan membuat secara demokkratik.
2. Kepimpinan pengajaran yang kuat diberikan oleh guru besar atau pengetua atau guru-guru lain.
3. Kestabilan staf.
4. Penekanan kepada kurikulum dan pengajaran.
5. Program pembangunan staf di peringkat sekolah.
6. Penglibatan dan sokongan ibu bapa.
7. Pengiktirafan tentang kejayaan akademik.
8. Penggunaan masa yang berkesan, melibatkan lebih masa kepada pelajaran akademik dan kurang kepada aktiviti-aktiviti bukan akdemik.
9. Sokongan daripada pejabat pendidikan daerah.

Abdul Karim bin Mohd.Nor (1989) yang membuat kajian terhadap empat buah sekoalh menengah luar Bandar mendapati 12 ciri institusi yang membezakan sekolah berkesan dengan sekolah tidak berkesan. Ciri-ciri- tersebut ialah;

1. Kemahiran kepimpinan pengetua.
2. Persepsi peranan pengetua.
3. Pengalaman sebagai pengetua.
4. Strategi pembangunan yang digunakan di sekolah
5. Penglibatan ibu bapa.
6. Jangkaan guru terhadap pelajar.
7. Sikap guru terhadap pelajar.
8. Pandangan guru terhadap sekolah.
9. Disiplin pelajar.
10. Penggunaan pusat sumber sekolah.
11. Persepsi guru terhadap mandat dan arahan kerajaan.
12. Kepuasan guru terhadap pelajar

Dapatan daripada kajian bagi merealisasikan sekolah berkesan mempunyai iklim sekolah yang positif dari keempat-empat dimensi yang dikaji berbanding dengan sekolah yang tidak berkesan.

Kajian oleh Geltener(1981) yang disokong oleh Sweeney(1982), menjelaskan keberkesanan sesebuah sekolah ada kaitan dengan kepimpinan pengetua iaitu.

1. Pengetua - Ahli falsafah
2. Pengetua - Model pendidikan
3. Pengetua - Penyokong pendidikan
4. Pengetua - Rakan sependidikan dengan murid dan ibu bapa
5. Pengetua - Orang yang memulakan perubahan pendidikan,inovasi sekolah dan action research

Budaya Sekolah Berkesan

Kajian-kajian sekolah berkesan telah mengenal pasti beberapa ciri-ciri budaya sekolah berkesan. Sekolah-sekolah berkesan mempunyai elemen-elemen budaya seperti berikut;

1. Nilai-nilai yang kukuh yang mendorong persekitaran yang selamat,kondusif untuk belajar dan bebas daripada masalah disiplin atau vandalisma.
2. Jangkaan yang tinggi, terhadap tiap-tiap pelajar dan guru, kepercayaan bahawa semua orang boleh berjaya.
3. Kepercayaan bahawa kemahiran-kemahiran asas perlu diperolehi oleh semua pelajar.
4. Kepimpinan yang kukuh dan kepercayaan kepada kepentingannya.
5. Kepercayaan bahawa sekolah boleh memupuk perkembangan pelajar secara menyeluruh melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran, kurikulum ,organisasi pembelajaran dan amlan sekolah yang peka kepada keperluan pelajar pelbagai kebolehan, budaya, latar belakang sosioekonomi, dan tahap keistimewaan.
6. Usaha yang gigih untuk menjadikan sekolah organisasi pembelajaran yang bukan sahaja pelajar terlibat dalam proses pembelajaran tetap guru, pentadbir, ibu bapa juga terlibat dalam pembelajaran berterusan.

Norma Sekolah Berkesan

Sekolah berkesan mempumyai norma-norma yang tertentu yang dibina oleh warganya bersaskan nilaii dan kepercayaan warganya tentang apa yang dianggap penting, dan menjadi cara hidup sekolah. Stoll dan Fink(1996) membincangkan norma-norma yang berikut:Matlamat bersama 'kita tahu arah kita'Warga sekolah-sekolah yang berkesan mempercayai bahawa setiap anggotanya mesti memahami matlamat dan mempunyai visi yang sama terhadap apa-apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Jika tidak wujud kesefahaman ini, maka guru akan mengejae matlamat yang masing-masing dan begitu juga pelajar.Bertanggungjawab atas kejayaan 'kita mesti berjaya'Kepercayaan bahawa semua orang boleh menberi sumbangan dan berjaya adalah norma kedua sekolah berkesan. Pihak seklah yang berkesan mempunyai harapan yang tinggi terhadap murid dan gurunya, dan percaya bahawa sekolah boleh membantu meningkatkan pencapaian murid. Jika budaya sekolah diasaskan dengan kepercayaan bahawa factor-faktor luar seperti baka murid, dan latar belakang sodial murid mempengaruhi pencapaian mereka,maka sukarlah bagi mereka untuk berjaya. Yang penting ialah guru, murid, pentadbir dan ibubapa mempercayai bahawa sekolah boleh memainkan perananan yang meningkatkan kecemerlangan murid. Kesejawatan'kita akan bekerjasama'Kesejawatan ialah keadaan wujudnya perasaan kekitaan, bekerjasama dan tolung-menolong di kalangan warga sekolah.

Pihak sekolah berkesan menggalakkan guru-gurunya melakukan kerja-kerja secara bersama melalui 'team teaching',kajian tindakan, merancang,memerhatikan pebgajaran antara satu sama lain, memberi tindak balas, dan sebagainya. Dengan cara ini, guru mempuntyai perasaan kekitaan dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri atau rakan sekerja.Perkembangan yang berterusan'kita akan sentiasa berusaha'Pihak sekolah berkesan percaya bahawa kecemerlangan itu bukanlah suatu keadaan yang muktamad. Setiap anggota perlu berusaha untuk menjadi lebih cemerlang.Belajar seumur hihup'semua orang boleh belajarBagi sekolah berkesan, seseorang itu perlu sentiasa meningkatkan ilmu mereka. Guru-guu juga digalakkan supaya sentiasa meningkatkan ilmu dari semua segi aspek kerjanya. Mengambil risiko'kita belajar dengan mencuba sesuatu yang baru'Mencuba kaedah-kaedah baru adalah asas penting bagi sekolah yang berkesan.Pihak sekolah sanggup menghadapi risiki dengan sentiasa mencuba kaedah-kaedah baru bagi menyelesaikan masalah. Kegagalan dianggap sebagai penggerak terhadap usaha-uasa untuk mencuba kaedah-kaedah yang lain.Sokongan 'sentiasa ada orang yang akan membantu;Menghormati satu sama lain,'tiap-tiap orang boleh menyumbang,Keterbukaan'kita boleh bincangkan perbezaan pendapat'.Merayakan dan kejenakaan'kita berasa seronok dengan diri sendiri'.

Peranan Pengetua Di Sekolah Berkesan
Nilai-nilai keperibadian


Kata Mao tze Tung,seorang pemimpin yang berkesan adalah"jinak seperti kucing dan garang seperti harimau.' Dalam konteks ini, pengetua atau guru besar yang berkesan adalah mereka yang mempunyai keseimbangan emosi dan perasaan. Ada masanya pengetua memerlukan ciri-ciri watak dan perwatakan yang lembut dan mesra social dan ada kalanya dia memerlukan personality yang tegas dan garang.

Merangka Matlamat-matlamat dan sekolah memperjelaskan matlamat-matlamat sekolah

Dirujuk kepada peranan guru besar dalam menentukan penumpuan pencapaian matlamat-matlamat tahunan akademik yang dirangka melalui sumber-sumber yang ada di sekolahnya.Sekolah berkesan biasanya mempunyai matlamat dan misi yang jelas dan memberi tumpuan terhadap pencapaian akademik pelajar. Tenaga staf dan sumber-sumber yang lain di sekolah digemblengkan dan dijana bagi mencapai sasaran matlamat yang ditetapkan.

Menyelia dan dan menilai pengajaran

Tugas utama pengetua di sekolah berkesan bertanggunjawab untuk memastikan matlamat- matlamat sekolah diterjemahkan kepada amalan pengajaran di bilik darjah oleh guru-guru. Ia dilakukan dengan memberi sokongan dan melalui penyeliaan secara tidak rasmi pengajaran guru-guru di bilik darjah.(Lipham,1981;Levine,1982)

Pemantauan Kemajuan Akademik Pelajar

Guru besar boleh memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar, menggunakan markah ujian untuk membuat keputusan tentang penyelesaian masalah pelajar di sekolah.Guru besar juga boleh menganalisis dan mentafsir data keputusan peperiksaan secara terperinci dengan guru-guru mata pelajaran dalam bentuk yang ringkas dan padat

Mengawal dan melindungi Waktu Pengajaran

Pengetua perlu mengadakan dan menguatkuasakan polisi mengawal dan melindungi waktu pengajaran di sekolah dari sebarang gangguan .-
Selalu menjaga kesihatan di kawasan sekolah dengan memperuntukkan masa untuk membuat rondaan di bilik darjah.

Intensif kepada guru

Pengetua seharusnya memberi intensif atau pujian serta penghargaan kepada guru yang berhak menerimanya.

Menyediakan ganjaran untuk pelajar

Pengetua bertanggunjawab dalam kepimpinan pengajaran adalah untuk memajukan dan meningkatkan pembelajaran melalui pemberian ganjaran kepada pelajar dan memberangsangkan pelajar untuk lebih berusaha memajukan pencapaian akademik mereka..Guru besar berupaya mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif di sekolah dan pencapaian akademik dihargai dan dipentingkan.

Peranan Guru

Guru sentiasa menambahkan ilmu, mengikutui perkembangan senasa dan menjadi medel yang terbaik kepada guru.sentiasa menyampaikan ilmu bersedia merancangkan unit-unit pengajaran, memotivasikan dan menilai murid dari semasa ke semasa. Guru harulha membimbing dan menyelesaikan masalah murid secra individu sebagai seorang kawan, ibu bapa.

Guru menjadi pentadibir dan mengurus kelas untuk kemudahan pengajaran supaya pelajar menjadi disiplin.Guru juga menjadi fasilitaor supaya dapat melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan memotivasikan pelajar . Memberi peneguhan dan ganjaran dalam pengajaran dan pembelajaran.

Sebagai guru di sekolah berkesan perlu membuat penilaian yang berterusan ,baik yang berkaitan dengan akademik mahupun bukan akademik.

Peranan Pelajar

Pelajar sentiasa memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. Pelajar-pelajar di sekolah berkesan mempunyai tahap disiplin yang tinggi kerana kejayaan akademik memerlukan sikap-sikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Pelajar di sekolah sentiasa menyokong cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun sosial.

Peranan Ibu Bapa Dan Masyarakat

Ibu bapa di sekolah berkesan juga memiliki nilai-nilai yang seperti berikut dalam menyumbangkan ke arah pendidikan yang cemerlang.

Ibu bapa bekerjasama dan selalu mengmbil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di sekoalah. Ibu bapa selalu mengawasi perkembangan anak-anak dengan berhubung dengan guru dan pihak sekolah. Ibu bapa juga sentiasa menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah sekiranya ada perjumpaan rasmi dan tidak rasmi. PIBG di sekolha berkesan bergiat aktif dan menyelesaikan masalah salah laku pelajar dan membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah.

Persekitaran sekolah

Kawasan sekolah yang cantik ,bersih dan menarik.Keceriaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sekolah berkesan. Selain bilik darjah juga amat memberangsangkan belajar dan mewujudkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Kesimpulan

Sekolah berkesan mempunyai ideology yang jelas dan murni yang membandingkan organisasinya dari tekanan-tekanan luar yang kuat dan tidak dapat dipastikan. Sekolah Berkesan adalah tanggungjawab semua pihak. Pendekatam yang bersepadu dan bersinergi adalah kritikal untuk menghasilkan kecemerlangan yang diharapkan. Sekolah berkesan akan mewujudkan rentetan positif yang akan memberi manfaat kepada semua pihak. Justeru itu, semua sekolah mestilah berusaha dan istiqamah untuk melahirkan sekolah-sekolah berkesan.

BIBLIOGRAFI

Amir Hasan Dawi,1999. Penteorian Sosiologi dan Pendidkan. Tangjung Malim: Quantum Book.
Scheerens, J 1989. Effective Schooling: Research, Theory and Practise.London: Cassel.
Abdul Shukor Abdullah 1998. Fokus Pengurusan Pendidikan K.L: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Sharifah Md.Nor, 2000 . Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi.
Mohd.Salleh Lebar,1998 . Pengenalan Ringkasan : Sosiologi dan Pendidikan .Selangor: Thinkers Library SDN.BHD.

Sumber: http://tuanmat.tripod.com baca seterusnya...

GURU SUDAH JADI KERANI

BESARNYA cabaran dan tanggungjawab dipikul guru masa kini menimbulkan pertikaian di kalangan masyarakat adakah golongan itu mampu melaksanakan amanah dengan sempurna.

Bukan sekadar mendidik, pelbagai tuntutan kerjaya tidak sepatutnya kini mereka galas menjadikan tumpuan terhadap proses penjanaan dan pembelajaran ilmu terjejas.


Lebih menyedihkan, golongan itu turut menjadi sasaran kecaman masyarakat jika gagal melahirkan pelajar cemerlang akademik dan sahsiah diri menyebabkan guru semakin terdesak serta tertekan.


Apakah benar peranan guru sebagai sumber pemangkin ilmu semakin terhakis sebaliknya menjadi golongan itu diperkotak katikkan hingga mereka dalam dilema. Pengerusi Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Lepasan Maktab Semenanjung Malaysia Cawangan Kedah, Anuar Husin, berkata golongan guru hari ini bukan sekadar memegang tanggungjawab sebagai pendidik malah anggota masyarakat secara keseluruhan.


Menurutnya, cabaran utama bukan lagi menyalurkan ilmu kepada pelajar sebaliknya turut mendidik masyarakat melalui peranan di luar waktu persekolahan sekali gus memberi bebanan dalam melaksanakan tumpuan dan tanggungjawab sebenar.


"Dalam perguruan, tugas hakiki adalah mengajar, malangnya guru masa kini dilambakkan dengan pelbagai tanggungjawab sukar dan mencabar. Mereka bukan sekadar guru tapi turut mendidik masyarakat secara keseluruhan.


"Malangnya masyarakat bersikap sambil lewa dan enggan bersama memikul tanggungjawab mendidik menyebabkan mereka semakin tertekan. Guru juga dihimpunkan pelbagai tugasan tidak sepatutnya seperti perkeranian.


"Justeru, bagaimana mahu menumpukan perhatian pada tugasan? Masyarakat hanya tahu memberi tekanan tapi enggan membantu," katanya.


Bukan isu baru guru terpaksa memikul pelbagai tanggungjawab remeh yang menuntut pengorbanan masa, antaranya mengurus dan mengemaskini sistem maklumat pelajar (Emis), sistem salah laku, pendaftaran, yuran, mengurus kumpulan wang amanah pelajar miskin (KWAPM), rancangan makanan dan susu tambahan.


Memburukkan keadaan, mereka terpaksa berhempas pulas menghabiskan sukatan pengajaran kerana dihantar berkursus selain pembelajaran tergendala.


Mengulasnya, Anuar berkata waktu persekolahan padat serta pelbagai perancangan dibuat menjadikan waktu guru semakin terhad hingga menyukarkan proses pembelajaran berjalan lancar.

Sungguhpun tugasan sampingan tidak sukar, banyak waktu terbuang. Guru sering merungut kerana terlalu terikat dengan pelbagai tuntutan menyebabkan proses pembelajaran tergendala.


"Ia bukan remeh dan perlu diberi perhatian kerana bersangkut paut pencapaian pelajar masa depan. Guru sentiasa dipersalahkan jika pelajar gagal.


"Masyarakat pula mahukan kecemerlangan tapi enggan memahami. Apabila guru gagal menyempurnakannya, bukankah akan menimbulkan konflik? "Tindakan segera perlu diambil kerana bimbang akan menjejaskan mutu pendidikan keseluruhannya," katanya sambil meminta pihak berkenaan mencari penyelesaian terbaik bagi mengatasi kemelut itu.


Ditanya adakah rungutan itu disebabkan guru sudah lama dalam zon selesa, beliau berkata golongan itu boleh menerima perubahan namun perlu ada batasan dan mekanisme tertentu bagi menanganinya.

Guru boleh menerima perubahan malah sedar tanggungjawab dipikul semakin berat tapi perlu ada tolak ansur. Mereka juga ada tanggungjawab lain perlu dipenuhi seperti keluarga.


"Masyarakat juga harus memberi sokongan dan bersama menggembleng tanggungjawab. Jangan lepaskan sepenuhnya pada guru kerana tidak adil," katanya.


Bagi mengatasi kemelut itu, beliau mencadangkan penyusunan semula tugas pekeranian sedia ada hingga tidak mengganggu tugas hakiki guru selain menambah lagi pembantu guru bertaraf kerani.


Bilangan pelajar turut perlu dikurangkan supaya guru tidak terbeban dalam mengemaskini data peribadi selain menerapkan peranan alumni untuk memberi pembelajaran berbeza berdasarkan pengalaman pekerjaan.


"Konflik perlu diatasi secara berhemah supaya semua pihak mendapat manfaatnya. Penyelesaian bukan sekadar jangka pendek tapi berpanjangan demi kebaikan generasi seterusnya.


"Menjadi guru bukan mudah namun kerjaya itu sangat mulia, perlu berlapang dada menerima apa jua cabaran manakala masyarakat juga jangan bersikap lepas tangan.


"Proses penjanaan ilmu tidak akan terhenti, justeru pelbagai pihak perlu mencari penyelesaian supaya konflik sedia ada dapat diatasi," katanya.

Harian Metro baca seterusnya...

baca seterusnya...

KOMUNIKASI DALAM SEBUAH ORGANISASI-MERUJUK MRSM TRANSKRIAN

INI ADALAH KERTASKERJA SAYA UNTUK SYARAT PTK 4 (DG 48) DILANGKAWI


Pendahuluan
Komunikasi adalah bahagian dari kehidupan manusia. Manusia tidak dapat mengelakan diri dari berkomunikasi sesama sendiri. Bahkan pada saat manusia dilahirkan gerak dan tangis yang pertama merupakan suatu cara komunikasi dengan alam sekelilingnya.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak dapat hidup sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang lain, karena dengan berkomunikasi menimbulkan interaksi antara dua orang atau lebih . Dengan adanya interaksi itulah dapat mengembangkan hidup dan jiwa manusia dialam ini. Komunikasi sangat diperlukan, terutamanya dalam kehidupan organisasi mulai dari pekerja peringkat bawahan sehingga sampai pada peringkat pengurusan atas.

Dengan adanya komunikasi yang efektif memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Namun, juga harus disedari bahwa komunikasi juga boleh menjadi sumber masalah kepada organisasi jika terjadi ketidak sesuaian.

Dalam kertas ini akan dibahas berbagai perkara yang berhubungan dengan komunikasi dalam kaitannya dengan organisasi, mencakupi perkara-perkara yang berikut yang berkaitan dengan MRSM Transkrian sebagai organisasi yang dimaksudkan:

1. Pengertian dan Definisi Komunikasi
2. Fungsi dan Tujuan Komunikasi
3. Proses Komunikasi
4. Bentuk-bentuk komunkasi
5. Tindakbalas Komunikasi
6. Faktor-Faktor Penghalang Komunikasi
7. Keberkesan Komunikasi dalam Organisasi
8.Penutup


Pengertian dan Definisi Komunikasi
Komunikasi atau Communication yang dalam bahasa Inggeris; sesungguhnya berasal dari kata Latin yaitu Communicatio, yang bersumber dari kata Communis yang artinya sama. Sama yang bermaksud sama dari segi makna.
Apabila dalam percakapan contohnya ada mempunyai persamaan makna dari apa yang dipercakapkan dan yang didengari, maka komunikasi akan terjadi . Namun, sebaliknya komunikasi tidak akan berlaku apabila tidak ada persamaan makna, walaupun ada kesamaan bahasa yang dipergunakan. Dengan demikian percakapan dapat dikatakan komunikasi yang berkesan apabila kedua orang yang terlibat dalam percakapan tersebut faham bahasa yang dipergunakan dan mengerti makna apa yang dipercakapkan.
Komunikasi secara ringkasnya bermaksud perkongsian makna, proses atau perlakuan komunikasi, mesej sebenar atau mesej yang dihantar atau diterima, dan kajian mengenai proses yang terlibat dalam menghantar serta menerima mesej.
Tahap-tahap komunikasi termasuklah Komunikasi Dalaman Diri (Intrapersonal), Komunikasi Antara Perseorangan (Interpersonal), Komunikasi Kumpulan Kecil, Komunikasi Keorganisasian, Komunikasi Awam
Abdullah & Ainon (1998) merumuskan bahawa komunikasi ialah proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan orang lain. Dalam lain perkataan, komunikasi ialah proses bagaimana seseorang itu mencipta makna melalui interaksinya dengan individu lain .
Dari seluruh huraian tersebut diatas tentang pengertian komunikasi, maka dapat dikatakan bahwa pengertian komunikasi secara umum adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kumpulan sebagai kesan dari hubungan sosial. Sedangkan pengertian komunikasi secara paradigmatis adalah proses penyampaian suatu mesej oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik berlaku formal iaitu secara lisan,mesyuarat,memo dan surat pekeliling maupun tidak formal melalui Kelab Guru & kakitangan perbualan di kafe maktab.


Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Komunikasi tidak hanya dimaksudkan sebagai pertukaran maklumat, tetapi lebih dari sebagai kegiatan individu dan kelompok dalam orgnisasi. Oleh itu fungsi komunikasi adalah sangat luas antara lain:
a. Informasi. Penyebaran berita, data, fakta dan mesej.
b. Sosialisasi. Mensosialisasikan ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang sedar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam organisasi.
c. Motivasi. Memberi dorongan kepada individu dan kelompok untuk menentukan pilihannya atau keinginannya yang akan dicapai dalam organisasi.
d. Pendidikan. Pembentukan watak, keterampilan dan kemahiran yang
diperlukan pada semua bidang kehidupan melalui proses pendidikan.
e. Memajukan kebudayaan. Penyebaran hasil budaya dan seni dengan maksud melestarikan warisan nenek moyang suatu bangsa.
f. Hiburan. Menyebarluaskan simbol, suara dan image dalam kesenian untuk ketenangan dan kesenangan individu dan kelompok dalam sesebuah organisasi.

Antara fungsi komunikasi yang lain ialah menurut Abdullah Hashim ialah
 Pengrekrutan guru dan kakitangan
 Latihan untuk guru-guru
 Hubungan kerja dalam organisasi
 Pembuatan Keputusan dalam organisasi
 Penilaian prestasi
 Keselamatan guru dan kakitangan sekolah
 Disiplin kerja guru
 Sosialisasi didalam organisasi
 Penyelesaian masalah dalam organisasi.

Pada umumnya komunikasi mempunyai beberapa tujuan, yakni:
a. Agar maklumat dan idea yang disampaikan dapat dimengerti. Sebagai pengetua menyampaikan arahankepada bawahannya agar jelas dan tuntas sehingga anak buah dapat mengerti dan dilaksanakannya, sesuai yang dikehendaki pengetua.
b. Memahami hati budi guru –guru serta kakitangan. Pihak pengurusan seharusnya mengetahui aspirasi bawahannya tentang apa yang dikehendaki, sehingga terjadi arah sejalan tidak bertentangan.
c. Agar arahan serta gagasan kita dapat diterima oleh bawahan atau orang lain, dilakukan pendekatan budi bicara bukanya paksaan agar orang bawahan dapat menerima serta boleh melaksanakannya
d. Menggerakkan bawahan untuk melakukan sesuatu. Dengan lebih banyak memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Secara singkat tujuan komunikasi dapat dikatakan mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan. Dalam setiap melakukan komunikasi, perlu dipikirkan apa sebenarnya tujuan yang dikehendaki.

Sesebuah organisasi itu tidak akan terbentuk tanpa komunikasi dan adalah menjadi tugas dan fungsi pihak pentadbiran untuk berkomunikasi dengan kakitangan agar organisasi yang diwakilinya boleh beroperasi sesuai dengan keperluan khalayak di samping kepentingan organisasi itu sendiri.

Proses Komunikasi

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian idea atau
perasaan oleh seseorang kepada orang atau kumpulan lain .Idea atau perasaan tersebut timbul dari lubuk hati seseorang. Idea dapat berupa gagasan atau maklumat. Sedangkan perasaan dapat berupa kemarahan, keberanian, kesedihan, kesenangan, keragu-raguan dan sebagainya. Dengan menggunakan perasaan yang sedar niscaya komunikasi akan berhasil, namun sebaliknya jika berada pada keadaan tidak sedar menyampaikan idea dan perasaan tidak terkawal niscaya komunikasi tidak akan berjaya atau gagal.

Dalam proses komunikasi ada sejumlah komponen didalamnya yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi, iaitu:

a. Penghantar, orang yang menyampaikan arahan dan maklumat.
b. Mesej, pernyataan yang diwakili oleh simbol atau bahasa.
c. Media, saluran yang dipergunakan dalam komunikasi.
d. Penerima orang yang menerima mesej.
e. Ada maklumat balas dari penerima kepada penghantar

Jika kesemua komponen tidak ada halangan, proses komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:


Bentuk Komunikasi di maktab

Komunikasi sehala dari atas ke bawah

Pengetua


Guru-guru Kakitangan TPHEA TPHEP

Contoh komunikasi seperti ini ialah seperti pengetua memerikan arahan dan taklimat kepada seluruh warga maktab mengenai visi dan misi maktab dan cara- cara untuk mencapainya serta sasaran yang dikehendaki oleh nya.Bagitu juga dalam perhimpunan pelajar guru-guru atau TPHEA memberi arahan dan maklumat mengenai perjalanan peperiksaan SPM yang akan dijalankan tidak lama lagi

Komunikasi dua hala


Pngetua


Guru-guru kakitangan TPHEA TPHEP

Pengetua berkongsi pendapat untuk melaksanakan sesuatu program misalnya untuk Program Sambutan 15 tahun maktab, mesyuarat diadakan untuk membincangkan perjalanan program tersebut .Disini semua warga maktab boleh memberi pendapat unruk melaksana program tersebut

Komunikasi menurun

Pengetua

TPHEA

Ketua Jabatan Sains

Guru-guru dan Kakitangan Makmal

Komunikasi seperti ini lebih kepada proses penurunan kuasa kepada orang bawahannya.Dengan cara ini pengiktirafan diberi kepada jawatan yang dipegang oleh individu tertentu


Komunikasi bawah ke atas


Pengetua


Guru-guru Kakitangan TPHEA TPHEP

Kadang kala kakitangan bawahan ingin menyampaikan maklumat berupa komen , pendapat kepada pengetua.ianya boleh dilakukan dengan cara lisan bersemuka surat cadangan tau menggunakan e-mail .Komunikasi seperti ini boleh menimbulkan menyampaian maklumat yang tidak benar mengenai sesaorang,mungkin ada kalangan yang tidak berpuas hati atau irihati dengan sesaorang yang lain.pengetua seharusnya membuat penilaian dan penyiasatan kepada maklumat yang diberi agar tiada pihak yang akan terniayai

Komunikasi mendatar atau interaktif

Pengetua Pengetua


Timbalan Pengetua Timbalan Pengetua


Guru Guru


Kakitangan Kakitangan


Komunikasi mendatar adalah komunikasi diantara kumpulan jawatan yang sama , diperingkat guru-guru dan kakitangan adakala boleh menimbulkan gosip yang tidak baik mengenai pihak atasan.Komunikasi ini juga mempunyai kebaikan kerana dengan cara ini guru-guru boleh berbincang mengenai tugas dan subjek yang mereka ajar seterusnya dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran dikelas.Komunikasi seperti dapat mengiratkan lagi hubungan antara mereka kerana tiad halanagn dari segi status


Maklumat Balas Komunikasi

Maklumat balas (feedback) adalah tanggapan penerima kepada penghantar yang menyampaikan mesej kepada nya. Maklumatbalas sangat penting dalam proses komunikasi kerana ianya menentukan samada komunikasi yang berjalan boleh terus berlaku. Apabila tanggapan penerima menyenangkan pihak penghantar, komunikasi dapat berjalan lancar disebut tindakbalas positif. Sebaliknya apabila maklumatbalas tidak menyenangkan penghantar, sehingga penghantar enggan meneruskan komunikasinya disebut tindakbalas negatif. Maklumat yang dinyatakan penerima dengan kata-kata dinamakan maklumatbalas secara verbal, sedangkan secara non-verbal adalah yang dinyatakan dengan bukan kata-kata tetapi dengan menganggukkan kepala berarti ia setuju, tetapi jika menggelengkan kepala berarti tidak setuju. Tepuk tangan pelajar semasa perhimpunan menunjukkan rasa senang dan mennyokong ucapan guru dipentas semasa perhimpunan

Faktor-Faktor Penghalang Komunikasi

Banyak faktor yang mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Antaranya ialah tahap kecerdasan dan pengetahuan sedia ada penerima, saluran yang digunakan, gangguan persekitaran dan budaya penerima serta pengirim. Untuk membina komunikasi interpersonal yang berkesan bukan suatu yang mudah kerana proses ini melibatkan beberapa faktor. Ada faktor yang dapat dikawal dan diatasi, ada faktor yang tidak dapat diatasi sepenuhnya tetapi masih dapat dikurangkan kesannya.

Antara faktor yang mempengaruhi dan selalunya menimbulkan masalah untuk berlakunya komunikasi yang berkesan adalah seperti berikut;
i. Perbezaan latar belakang dan pengalaman.

Perbezaan bangsa, bahasa, tahap pendidikan, pengetahuan dan kemahiran boleh menjadi sebab terhalangnya komunikasi yang berkesan. Ini berlaku kerana mesej yang disampaikan tidak difahami dan dihayati sebagaimana yang dikehendaki oleh penyampai.Misalnya antara kakitangan peringkat sokongan dengan Pengetua, dalam hal ini pengetua seharusnya memahami dan menggunakan arahan yang jelas agar difahami oleh kakitangan peringkat ini.
Dari segi bahasa misalnya pengetua mesti menggunakan perkataan yang jelas supa tidak timbul salah faham seperti pennggunaan perkataan wajib hadir , dijemput atau digalakan hadir ke sesuatu program.
ii. Perhatian yang terhad.
Kebiasaannya ramai orang akan menapis mesej yang disampaikan dan hanya akan memberi perhatian kepada mesej yang disukai atau yang sesuai dengan pegangan, pendapat atau cita rasanya sahaja.
iii. Prasangka/ prejudis/ tanggapan awal.
Prasangka atau tanggapan awal ini akan menyebabkan berlakunya halangan mental dan akan mempengaruhi mesej yang diterima. Mesej yang diterima akan ditafsirkan mengikut kehendak dan selera sendiri.
iv. Faktor situasi.
Perasaan takut, marah, rasa tidak selamat dan kebisingan akan menyebabkan penghantaran dan penerimaan mesej terganggu.
v. Perasaan dan emosi.
Jika penerima dan penyampai mesej tidak peka kepada aspek-aspek emosi dan perasaan, komunikasi yang dilakukan menjadi kurang berkesan.
vi. Faktur Teknikal
Kekurangan kemudahan asas dan peralatan komunikasi. Dari segi teknologi halangan dapat diatasi dengan adanya penemuan baru dibidang kemajuan teknologi komunikasi dan maklumat seperti internet.
Menurut Cruden dan Sherman(1976) menyatakan jenis halangan teknikal komunikasi ialah :

- Tidak adanya prosedur kerja yang jelas
- Kurangnya maklumat atau penjelasan
- Kurangnya kemahiran membaca
- Pemilihan media [saluran] yang kurang tepat.

Secara ringkasnya dapat disenaraikan faktur-faktur halangan komunikasi seperti berikut:i. Bahasa perkataan tidak sesuai, bahasa yang berbeza, Kefahaman yang berbeza, pertuturan yang tidak jelas.
ii. Status status yang berbeza.
iii. Umur Tua muda/ perbezaan pengalaman
iv. Jarak Jauh atau dekat, halangan kebisingan, nada suara
yang kurang jelas.
v. Prasangka dari segi tugas dan prestasi, dari segi sosial.
vi. Sikap kompleks dalam diri (rendah diri/sombong).
vii. Kecacatan Pancaindera cacat anggota pertuturan/ pendengan seperti mulut, lidah, telinga dan sebagainya.
viii. Struktur organisasi Sistem birokrasi dalam organisasi.

Untuk mengatasi halangan-halangan di atas, pemberi dan penerima mesej perlu memahami kandungan mesej yang ingin disampaikan dan memilih media atau saluran yang sesuai.
Akibat dari faktur –faktur diatas kadangkala pengetua secara tidak langsung melakukan dikriminasi dikalangan kakitangan serta guru ini akan memberikan kesan yang tidak baik dalam organisasi.Cara komunikasi seperti ini akan menyebabkab ada kalangan guru akan merasa tersisih.

Kerberkesanan Komunikasi Dalam Organisasi

Ada hubungan yang kukuh antara komunikasi yang berkesan dengan organisasi yang berjaya. Walaupun pengetua dalam organisasi misal MRSM memahami tentang
keberkesanan MRSM dalam tahap peningkatan keputusan peperiksaan SPM/PMR, mempertingkatkan prestasi kerja atau moral yang tinggi, tetapi yang paling penting ialah pengetahuan tentang amalan komunikasi yang dilakukan oleh mereka dalam membentuk persekitaran komunikasi organisasi yang positif. Komunikasi memainkan peranan utama dalam kejayaan dan peningkatan pencapaian di MRSM .

Pengetua sekolah sebagai pemimipin dalam satu organisasi pendidikan seperti MRSM memainkan peranan yang penting dalam menjayakan misi dan matlamat MRSM . Komunikasi yang berkesan bermakna guru-guru akan terlibat sama dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah. Guru-guru yang diajak berunding dan melibatkan diri secara langsung biasanya merasai diri dan sumbangan mereka dihargai; mereka juga mendapat kuasa untuk mengambil inisiatif dan bertindak secara terbaik sesuai dengan kepakaran dan pengalaman tersendiri yang ada dalam diri masing-masing. Hampir semua guru di adalah kakitangan profesional, yang telah mendapat ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu dan dilatih untuk menjalankan tugas mereka. Dengan adanya penurunan kuasa daripada pengetua kepada guru ditambah pula dengan galakan agar guru-guru menggunakan inisiatif dan kepakaran sendiri mengikut keadaan sekolah dan muridmurid yang berbeza-beza, maka lambat laun akan muncul budaya persekolahan baru yang lebih baik dan sesuai mengikut keperluan peredaran masa. Dalam pentadbiran, komunikasi dilihat sebagai satu tingkahlaku; bagaimana seseorang individu mencari dan menyebarkan maklumat tentang keadaan sekeliling. Mengikut Simon (yang dipetik oleh Hoy dan Miskel, 1991) komunikasi dalam organisasi ialah proses menyalurkan keputusan yang telah dibuat atau yang ingin
dibuat kepada ahli-ahli (Hoy & Miskel, 1991 ms. 345). Apabila sistem komunikasi diselaraskan dengan baik dan sistematik maka segala proses merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti boleh berjalan dengan lancar. Menurut Pincus (1986) komunikasi adalah faktor penentu dalam memperkukuhkan kedudukan dan keberkesanan sesebuah organisasi itu.

Sekolah sebagai sebuah sistem sosial sangat mementingkan komunikasi. Segala interaksi dan tindak balas antara pengetua, guru, pelajar dan kakitangan lain digerakkan melalui komunikasi. Khusus dalam interaksi pengetua-guru, komunikasi berfungsi menyalurkan maklumat terutama daripada pengetua kepada guru, lantaran itu kebijaksanaan dan kemahiran berkomunikasi sangat penting bagi seseorang pengetua. Redding (1972) berpendapat ada tiga kelompok sistem komunikasi iaitu yang berkaitan dengan tugas (task) penyelenggaraan (maintenance) dan kemanusiaan (human). Greenbaum (1974) pula menyatakan ada empat bentuk komunikasi iaitu menyelaras (regulative), membuat inovasi (innovative), menyelenggara (maintenance), dan memberi maklumat (informative). Huseman dan rakan-rakan (1980) membahagikan jenis-jenis itu kepada tujuh jenis iaitu arahan kerja, rasional kerja, ekspresi positif, ekspresi negatif, penerangan kerja, maklum balas dan penglibatan.
Arahan kerja merupakan mengeluarkan perintah bertujuan mengarah pekerja bawahan menjalankan tugas masing-masing. Rasional kerja pula bertujuan memaklumkan kepada pekerja tentang sebab-sebab sesuatu kerja itu dilakukan dan kaitannya dengan kerja-kerja lain dalam organisasi. Penerangan kerja bererti menyediakan maklumat tentang aturcara dan prosedur melaksanakan sesuatu kerja kepada para pekerja. Maklum balas bertujuan memberi maklum balas tentang prestasi kerjanya. Ekspresi positif melibatkan penyampaian maklumat dalam bentuk lisan dan bukan lisan secara positif iaitu dengan muka manis, gerak balas anggota secara sopan, cakap dengan baik dan bahasa pula halus. Ekspresi negatif adalah yang sebaliknya; air muka masam dan muram, gerak balas tidak sopan, cakap dengan suara dan bahasa yang kasar dengan niat untuk menyakiti hati dan menjatuhkan air muka orang lain. Akhir sekali, penglibatan bercorak melibatkan pengetua berbincang dengan pekerja di samping ia memberi tunjuk ajar akan cara-cara sesuatu tugas itu dijalankan.Seorang pentadbir seperti pengetua sekolah, menggunakan kesemua bentuk komunikasi di atas. Pada asasnya semua corak itu berorientasikan hubungan manusia khususnya hubungan pengetua-guru selaku ketua-pekerja. Keberkesanan komunikasi jenis itu bergantung kepada keupayaan golongan yang terlibat mewujudkan persekitaran yang saling mempercayai, saling hormat menghormati, membina dan menggalakkan pertukaran maklumat secara terbuka. Apabila ini berlaku dapatlah dirumuskan akan terjalinlah kepuasan kerja di kedua-dua pihak terutama di pihak guru-guru.
Kepuasan Kerja dalam kontek ini bererti sejauhmana perasaan seseorang individu dalam organisasi itu mencapai kepuasan dalam konteks proses dan suasana kerja yang dilaluinya. Beberapa faktor mempengaruhi kepuasan itu termasuklah peluang untuk bergaul dengan orang lain, status diri, keadaan kerja, dalam kaitan minat, kebolehan dan kesediaan pekerja, ciri-ciri keselamatan, kesetiaan atau kejelingkatan, pentadbiran dan dasar organisasi, penyeliaan, gaji (Blum dan Naylor 1968 & Herzberg (1966). Empat bentuk komunikasi yang kerap diamalkan oleh pengetua ialah penerangan kerja, maklum balas, ekspresi positif dan penglibatan iaitu bentuk-bentuk komunikasi yang bersifat dua hala, mesra pendengar dan mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Tiga daripada empat bentuk komunikasi yang kerap diamalkan oleh pengetua iaitu penerangan kerja, maklum balas dan ekspresi positif itu pula didapati menyumbang kepada kepuasan kerja guru. Hasil ini selari dengan hasil kajian Alexander dan rakan-rakan (1989) dan Huseman dan rakan-rakan (1980an) yang menyebut bahawa ketiga-tiga bentuk itu, menentukan kepuasan kerja guru. Lantas boleh dijadikan faktor penunjuk keberkesanan komunikasi di sekolah.

Bentuk-bentuk komunikasi yang diamalkan oleh pengetua haruslah menyeluruh dan merentasi batas jantina atau kelayakan latar belakang stafnya. Dalam ertikata yang lain ia tidak mengamalkan diskriminasi dalam komunikasi. Diskriminasi yang berterusan akan mempengaruhi kepuasan kerja guru. Dari segi kegunaan, bentuk komunikasi ekspresi positif, rasional kerja dan arahan kerja yang mempunyai ciri-ciri komunikasi dua hala, dinilai berbeza oleh guru lelaki dan perempuan. Seharusnya bentuk-bentuk itu diamalkan kepada semua guru.. Diskriminasi dalam tiga bentuk komunikasi iaitu penerangan kerja, maklum balas dan ekspresi positif, sangat membimbangkan kerana ketiga-tiga bentuk itu didapati menyumbang
kepada kepuasan kerja di kalangan guru-guru.

Kajian-kajian komunikasi mendapati bahawa komunikasi interpersonal seperti keupayaan kakitangan untuk rnenyuarakan pendapat dan pandangan berkaitan dengan isu di sekitar mereka dan komunikasi dengan pihak atasan, rakan sekerja dan penyelia merupakan antara faktor penyumbang kepada komitmen keorganisasian (Allen, 1992).

Dalam era pendidikan yang berasaskan sekolah, guru memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kemajuan proses pembelajaran di MRSM Dalam usahanya untuk meningkatkan hasil kerjanya, perhubungan yang baik di antara komponen di maktab adalah sangat penting. Bentuk hubungan tersebut adalah komunikasi interposonal guru iaitu komunikasi antara guru-guru , guru – kakitangan serta guru – pihak pentadbiran. Komunikasi antara guru-guru dapat meningkatkan pengetahuan guru menjadi bertambah dan hasil kerjanya meningkat. Dalam hal ini, komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila adanya pemahaman makna dari satu orang ke orang lain. Apabila guru mempunyai kemahiran berkomunikasi maka keupayaan guru juga akan meningkat. Dengan adanya komunikasi kita membentuk pesefahaman, menyuburkan persahabatan, memelihara kasih sayang dan menyebarkan pengertian. Adanya komunikasi yang baik mengakibatkan keupayaan kerja yang tinggi, karena masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan dapat diselesaikan bersama-sama. Kualiti berkomunikasi juga ditentukan adanya analisis tujuan, berkaitan hal-hal yang diuraikan atau dijelaskan kepada orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi akan memperlihatkan sifat diri positif dan terbuka kepada rakan sekerja dalam maktab. Kualiti komunikasi dapat juga direalisasikan melalui kualiti suara yang diperdengarkan dengan baik, maka guru yang mempunyai suara jelas, termasuk intonasi dan ekspresi yang baik akan membuat pelajar maupun guru akan mendengar dan memperhatikan isi yang dicakapkan oleh guru tersebut.

Penutup
Komunkasi adalah sesuatu yang sangat penting dalamsesabuah MRSM seperti MRSM Transkrian .Hanya apabila komunikasi itu berjaya menyampaikan mesej secara tepat lagi berterusan maka barulah boleh digerakkan semua tenaga agar bekerja dengan tanggungjawab dan penuh komitmen untuk mencapai matlamat MRSM Transkrian

Nik Rashid (1993) mengatakan cara berkomunikasi sama ada terang, tepat atau jitu akan memberi kesan kepada kelakuan dan prestasi pekerja dalam organisasi. Keupayaan berkomunikasi secara berkesan merupakan satu sumber kuasa kepakaran.Ramai orang berpendapat bahawa komunikasi dua hala amat berkesan. Lantaran itu, dikatakan bahawa pengetua atau pihak pentadbiran perlu menggalakkan guru serta kakitangannya memberi pandangan dan membuat cadangan untuk perubahan. Begitu juga kualiti maklumat yang wujud dalam hubungan komunikasi di antara Ketua Jabatan dan guru akan memberikan kepuasan kerja dalaman di kalangan guru-guru. Oleh kerana komunikasi mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kejayaan satu-satu organisasi, setiap individu dalam organisasi perlu berusaha berkomunikasi dengan cekap . Tiap-tiap individu terutama pengetua atau ketua ketua jabatan perlulah mempunyai matlamat komunikasi tersendiri untuk keberkesannya dalam sesabuah maktab.
RUJUKAN
1. Alexander, R. E., M. M. Helms dan R. D. Wilkin. 1989. The relationship between supervisor communication and
subordinate performance and satisfaction among professionals. Public Personnel Management. 13(4): 415- 427.

2. Blum, N. L. dan J. E. Naylor. 1968. Industrial Psychology. Theoritical and Social Foundation. New York: Harper

3. Greenbaum, H. 1974. Organizational Communication Systems: Identification and Appraisal. Kertas kerja yang dibentangkan dalam mesyuarat International Communication Association, Phoenix. April.

4. Huseman, R. C., J. D. Hatfield, W. E. Boulton and R. D. Gatewood. 1980. Development of a Conceptual Framework
For Analysing the Communication – Performance Relationship: Academy of Management Proceeding. 178-182.

5. Pincus, J. D. 1986. Communication satisfaction, job satisfaction and job performance. Human Communication research. 12(3): 395-419.

6. Redding, W. C. 1972. Communication within Organization: An interpretive review of theory and research. New York: Industrial Communication Council.
J T37E[6]new.pmd 79 02/16/2007, 20:14

7. Abdullah Hashim :Strategi Komunikasi Berkesan Untuk Pengurusan Sekolah (Slaid Power Point ):Unit Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang

8. Cruden dan Sherman(1976) dalam bukunya Personel Management, 1976,

9. Abdullah Hassan dan Ainon Muhamad (1998). Komunikasi untuk pemimpin. Kuala
Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd

10. Nik A. Rashid Ismail (1993). Kepemimpinan : ulasan teori dan kajiannya di Malaysia.
dlm. Psikologi Melayu, diselenggara oleh Abdul Halim Othman. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka. baca seterusnya...

ELAUN PPSMI AKAN DIMANSUHKAN?

The abolition of the teaching and learning of Science and Mathematics in English (PPSMI) effective 2012 will save the government RM40mil annually.

Deputy Education Minister Dr Puad Zarkashi said this was recouped from the allowance given to the teachers asked to teach the three subjects.

He said they had to buy books and attend English classes to upgrade their command of the language but, ultimately, the programme still failed.

As such, he reasoned, it was best to use the allocation to translate into Bahasa Melayu the books that could strengthen the students’ learning skills.

“We have experts at the Malaysian National Institute of Translation (ITNM) who can do this,” he added.

Some 61,040 teachers in primary schools and 26,389 teachers in secondary schools teach Mathematics while 46,946 teachers in primary schools and 25,781 teachers in secondary schools teach Science.

Dr Puad said the government has allocated about RM5bil to strengthen the teaching of English in schools and would be recuriting 13,933 teachers.

Kerisauan para guru PPSMI menjadi kenyataan dengan pengumuman Timbalan Menteri Pelajaran. Elaun PPSMI akan ditarik balik menjelang tahun 2012. Pun begitu para guru perlu menerima hakikat ini kerana guru sendiri meminta kerajaan mengembalikan pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Melayu. Alah bisa tegal biasa.

Untuk kepuasan pengajaran dan kefahaman pelajar elaun ini terpaksa dikorbankan.Elaun yang diberikan itu sebenarnya rsa tak berbaloi berbanding dengan "penderitaan" yang dialami oleh guru-guru sains dan matematik.Cuma perlu direnungkan adakah cikgu bahasa inggeris patut bayar balik elaun ini kerana elaun PPSMI yang mereka terima diatas kelemahan dan kegagalan mereka.Tepuk dada tanya rasa...... baca seterusnya...

HUKUMAN FIZIKAL KEATAS PELAJAR- TIDAK DIBENARKAN SAMASEKALI

KUALA LUMPUR: “Tiada peraturan yang membolehkan guru mengenakan sebarang hukuman fizikal terhadap murid,” kata Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom.
Beliau berkata demikian mengulas tindakan seorang guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan SS 17 yang didakwa mencubit pipi dan lengan seorang murid Orang Kurang Upaya (OKU), Zulhilmi Hakim, 12, hingga meninggalkan kesan lebam.

Kejadian berkenaan disedari bapa mangsa, Ismail Humaidi Ahmat, 45, selepas menjemput anak kedua daripada tiga beradik itu dari sekolah, di Subang Jaya, jam 3 petang, Isnin lalu. Bagaimanapun katanya, hanya guru besar dan pengetua saja mempunyai kuasa untuk mengenakan hukuman fizikal terhadap murid seperti merotan tapi perlu mengikut peraturan tertentu.

“Walaupun mereka mempunyai kuasa berbuat demikian, ia haruslah mengikut kaedah disediakan semasa pelaksanaan hukuman seperti dengan dihadiri saksi, dalam keadaan tertutup dan melalui cara tertentu.

“Selain itu, dalam keadaan sekarang, sentuhan fizikal antara guru dan murid memang tidak dibenarkan sama sekali,” katanya ketika dihubungi di sini, semalam.

Katanya, beliau akan mendapatkan maklumat daripada kedua-dua pihak (guru dan murid terbabit) dan memaklumkan kepada guru besar sekolah itu supaya menyediakan laporan lengkap berhubung kejadian itu.

“Bagaimanapun, jika laporan didapati tidak lengkap, saya akan meminta jemaah nazir sekolah menyediakannya. Perkara berkaitan anak-anak perlu dibincang antara kedua-dua pihak dan diharap ibu bapa tidak perlu bimbang kerana siasatan akan dijalankan secepat mungkin,” katanya.

Mengulas mengenai tindakan yang bakal dikenakan terhadap guru berkenaan, Alimuddin berkata, keputusan hanya akan diketahui selepas siasatan terperinci dilaksanakan jawatan kuasa disiplin. Semalam, Harian Metro menyiarkan dakwaan murid OKU yang didera guru pendidikan Islam di sekolahnya hingga lebam di pipi dan kedua-dua lengannya. Zulhilmi yang menghidap ‘dyslexia’ turut mendakwa guru berkenaan akan mencubitnya apabila dia tidak dapat membaca dan ia berlaku sebelum cuti Tahun Baru Cina dan selepas sekolah dibuka selepas perayaan itu. Dia yang pada mulanya hanya mendiamkan diri apabila ditanya kesan itu akhirnya mengakui kejadian berkenaan dilakukan ustaz di sekolahnya selepas dipujuk berulang kali oleh ibunya, Che Zaini Ahmad, 45.

Bagaimanapun, ketika ditanya guru yang dimaksudkan murid itu sehari selepas kejadian, dia menafikan perkara terbabit dan mendakwa Zulhilmi mungkin terjatuh ketika di rumah. baca seterusnya...

JENTIK ANAK : IBUBAPA MELENTING

“Jentik Anak Ibu Bapa Melenting”
21 May 2010 | 0 Komentar

Sumber: Rencana Komuniti Sinar Harian |3 Mac 2010|


Isu berkaitan peranan guru di sekolah seringkali dihangatkan dengan campur tangan daripada pihak ibu bapa dan penjaga. Jika diteliti tiada salahnya ibu bapa mahupun pihak penjaga bersama-sama membantu guru dalam menyalurkan didikan yang baik secara bekerjasama. Tetapi apa yang dilihat pada hari ini amat berbeza, di mana guru sewenang-wenangnya diperlakukan dengan tindakan di luar kawalan oleh ibu bapa pelajar. Insiden yang dilaporkan baru-baru ini melibatkan 2 kes yang berasingan. Kejadian pertama adalah di Sekolah Menengah di Nibong Tebal, membabitkan pelajar berusia 16 tahun menampar pipi guru berusia 28 tahun. Kejadian berlaku berpunca daripada pelajar terbabit bersama dua rakannya tiba lewat ke kelas serta membuat bising, dan tidak mengindahkan teguran guru terbabit sehingga akhirnya guru menampar pipi pelajar tersebut. Akibat daripada rasa tidak puas hati, rakan salah seorang pelajar terbabit membalas tamparan guru tersebut. Di mana sikap hormat pelajar terhadap guru yang mendidik mereka selama ini. Adakah guru tidak mempunyai hak untuk menegur perlakuan pelajar pada masa kini. Begitu juga dengan kes yang membabitkan ibu pelajar menampar guru lelaki yang berusia 28 tahun. Kejadian yang berlaku di Perlis ini disebabkan ketidak puasan hati seorang ibu apabila anaknya ditampar oleh guru berkenaan. Hanya kerana mahu memperbetulkan masalah displin pelajar terbabit, maka tamparan adalah hadiah yang diberikan oleh ibu kepada guru.

Sikap ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak juga dilihat menjadi salah satu punca pelajar sama sekali tidak boleh ‘dijentik’, sehinggakan tindakan displin yang diambil oleh guru terhadap pelajar dilihat sebagai suatu bentuk penghinaan dan penyiksaan kepada pelajar terbabit. Ibu bapa juga tidak bersikap rasional, memandangkan mereka seharusnya menggunakan saluran yang tepat bagi menyelesaikan sesuatu masalah dan bukan bertindak melulu serta mendengar aduan serta rungutan daripada anak mereka tanpa menyiasat kes tersebut. Agak jauh berbeza situasi dan tekanan yang dialami oleh guru pada suatu ketika masa dahulu jika dibandingkan dengan masa kini dalam era globalisasi. Ibu bapa pada masa dahulu sangat menyanjungi guru, sehingga sanggup memberi kebenaran seorang guru ‘memukul’ anak mereka sekiranya berkelakuan tidak disenangi dengan tujuan mengajar anak mereka. Tetapi pada masa kini pelajar langsung tidak boleh ditegur, apatah lagi disentuh. Perkara seperti ini sedikit sebanyak akan memberikan tekanan kepada guru. Jika pelajar tidak mengindahkan nasihat dan teguran daripada guru maka secara tidak langsung akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berikutan tekanan yang dialami guru. Bukankah sepatutnya tahap pemikiran kita juga perlu berjalan seiring dengan perkembangan era moden yang dikatakan sebagai ‘globalisasi’ ini? Di mana letaknya keterbukaan pemikiran mereka? Barangkali globalisasi ini hanya kita capai secara lahiriah tetapi tidak secara batiniah.

Mengapa ibu bapa terlalu bersikap pesimistik kepada guru. Adakah dengan tindakan melulu sebegitu dapat memuaskan hati ibu bapa. Mengapa tidak menggunakan saluran yang betul jika mereka masih tidak berpuas hati dengan guru tersebut. Guru adalah insan yang mulia, memberi didikan dan menyalurkan segala maklumat kepada pelajar. Tidak terfikirkah pelajar dan ibu bapa betapa besarnya pengorbanan guru selama ini. Jika tindakan seperti inilah yang diterima oleh seorang yang bergelar guru, maka tidak hairanlah mengapa masalah sosial saban hari semakin meningkat. Tiada lagi teguran yang dapat dilakukan oleh guru kerana ibu bapa tidak mahu anak mereka dikenakan sebarang tindakan jika melakukan kesalahan. Adakah dengan cara begini maka dapat melahirkan pelajar cemerlang. Fikirkanlah, sebagai ibu bapa mahupun penjaga, teguran dan dendaan yang dilakukan oleh guru adalah bertujuan mendidik pelajar, yang satu hari nanti akan menjadi pemimpin kepada bangsa dan negara. Apa yang dicorakkan pada masa kini adalah didikan untuk masa hadapan. baca seterusnya...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...